Pojistná smlouva je smlouva mezi pojistníkem a pojistitelem, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku pojistné události za doby trvání pojistného vztahu vyplatit smluvenou částku a pojistník se zavazuje platit pojistiteli dohodnuté pojistné. Pojistnou smlouvu lze uzavřít i ve prospěch třetí osoby, tzn. že pojistnou smlouvu uzavírá pojistník s pojistitelem ve prospěch pojištěného. Tomu také vzniká právo na plnění v případě pojistné události, pokud občanský zákoník nebo pojistné podmínky nestanoví jinak.

Štítky: , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci