Podle zákona o advokacii jsou všichni advokáti povinni uzavřít smlouvu s pojišťovnou, která bude krýt případně vzniklé škody. Dále existuje tzv. “hromadné pojištění advokátů”, které uzavírá Česká advokátní komora pojistnou smlouvu s určitou pojišťovnou a kterým by měl být pojištěn i advokát, který sám neuzavřel smlouvu s pojišťovnou. Toto pojištění sjednává Česká advokátní komora pro advokáty vykonávající advokacii samostatně nebo jako účastníci sdružení (pro případ vlastní odpovědnosti za škodu, případně též za škodu způsobenou klientovi v souvislosti s výkonem advokacie jimi zaměstnávaným advokátem) nebo jako společníci veřejných obchodních společností či jako komplementáři komanditních společností (pro případ závazku k náhradě škody, za kterou odpovídá společnost, případně též pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi společností v souvislosti s výkonem advokacie zaměstnávaným advokátem).

Štítky: , , , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci