V ČR je ze zákona povinně zdravotně pojištěna každá osoba, která má na území ČR trvalý pobyt, tzn. i cizinec, který zde má povolen trvalý pobyt. Osoby bez povolení k trvalému pobytu v ČR mohou být účastny veřejného zdravotního pojištění jako zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR (pojišťovna jim vystaví průkaz zelené barvy). V době, kdy nejsou zaměstnány, mají možnost uzavřít smluvní zdravotní pojištění. Úhradu zdravotní péče za ně může také zajišťovat Ministerstvo vnitra nebo mohou využívat mezinárodních smluv ve zdravotním pojištění, případně mohou být pojištěni komerčně. Toto pojištění má určitá omezení (pojistná smlouva zohledňuje individuální rizika u jednotlivých pojištěnců, a to zejména ve výši pojistného). Zdravotní pojištění zaniká úmrtím pojištěnce nebo jeho prohlášením za mrtvého nebo ukončením trvalého pobytu na území ČR.

Štítky: , , , , ,

Poslední nabídky v inzerci

Poslední poptávky v inzerci